Ledenvergadering

terug naar overzicht

Woensdag, 28 februari 2018

Ledenverg. dinsdag 20 maart 2018 bij Feston, Hogeweg 29B, aanvang 20.00 uur

Agenda:

1) Opening 
2) Vaststellen Notulen ledenvergadering 28 maart 2017
3) Ingekomen stukken (Antoon)
4) -Verslag kascontrolecommissie -financieel verslag.(Antoon).-Tevens kiezen 2 leden voor kascontrolecommissie.
5) Contributie 2018
6) nog vast te stellen
7) Jeugdvergunning (Antoon)
8) Bestuursverkiezing: Gerard en Kees aftredend en herkiesbaar. Aanmelding/stemming nieuwe kandidaten?
9) Stand van zaken omtrent visstijgers Putting
10) Verslag wedstrijdcommissie/Vaststellen data wedstrijden (Harry) 
11) Visuitzet Putting.
12) Onderhoud viswater. (Wanneer, wat en door wie)
13) Rondvraag
14) Sluiting