lijst eigen viswateren 2024

Algemene bepalingen
1.Het terrein dient te worden betreden via de daartoe bestemde toegangen.
2.Het is niet toegestaan afval achter te laten. Deze dient in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd te worden of, indien deze niet aanwezig zijn, te worden meegenomen.
3.De lijn van de hengel dient zoveel mogelijk haaks t.o.v de oever, dus recht voor de hengel, in het water te liggen. Er mag niet verder gevist worden dan tot de helft van de afstand tot de overkant van het viswater.
4.Men mag maximaal 24 uur achtereen gebruik maken van dezelfde visstek. Indien men hierna een nieuwe visstek wil betrekken, dient deze minimaal 25 meter van de oude visstek te liggen.
5.Indien men met 2 of 3 hengels vist, mag de afstand tussen de buitenste 2 hengels maximaal 5 meter bedragen.
6.Er geldt voor alle vissoorten een meeneem-
verbod, ongeacht de afmeting, behalve het in de wet opgenomen maximum van 10 dode visjes boven 15 cm bestemd voor vissen op snoek/snoekbaars.
Onder de 15 cm is geen beperking voor aasvis.
Voor het vissen met een derde hengel is een bewijs van toestemming nodig van HSV Haal Op. De kosten voor deze toestemming bedragen € 12,50. De toestemming is geldig van 1 januari t/m 31 december over het jaar van uitgifte.

Lijst van eigen viswateren:
1.De Putting (gelegen aan de Nieuweweg te Wamel)
2.De Buitenwiel (gelegen aan de Waalbandijk te Wamel)Voor alle hierboven genoemde wateren gelden de volgende regels en voorwaarden:

a.Het gebruik van leefnetten is verboden. (behoudens bij door Haal op georganiseerde wedstrijden)
b.Er geldt voor alle vispashouders een totaal meeneemverbod voor alle vissoorten, ongeacht de afmeting.
c.Nachtvissen is toegestaan.
d.Het is verboden om karper in bezit te hebben. Gevangen karper dient onmiddellijk in hetzelfde water te worden teruggezet. Bij door
Haal Op georganiseerde wedstrijden mag karper tijdelijk in een voldoende groot en deugdelijk leefnet bewaard worden.
e.Het gebruik van boten en voerboten, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan i.v.m. de geringe grootte van het water.
Overtreding hiervan kan schorsing tot gevolg hebben.


Controle:

Alle controleurs van HSV Haal Op zijn voorzien van een door
het bestuur afgegeven legitimatie.
Het bestuur heeft de controleurs bevoegd verklaard tot
controle:
-op het bezit van een geldig “lijst van eigen viswateren en alg.
bep.” van HSV Haal Op en een geldige vispas.
-op het gedrag aan of op het water.
-op de gevangen vis en de gebruikte vistuigen
-op naleving van de bepalingen en wetten van de visserijwet
en HSV Haal Op.
Iedere sportvisser is verplicht de vispas en de “lijst
van eigen viswateren en alg. bep.” op eerste verzoek aan de
controleurs te tonen.
Indien door een controleur, de politie, een eigenaar of
verpachter, overtredingen worden geconstateerd, kan het
bestuur overgaan tot maatregelen jegens de overtreder.
Voor alle regels en voorwaarden waar deze “lijst van eigen
viswateren en alg. bep.” niet in voorziet, gelden de wettelijke
regels van de Visserijwet 1963.
Het bestuur van HSV Haal Op te Wamel geeft hiermee
toestemming om te vissen in de in deze “lijst van eigen
viswateren” vermelde wateren met de daarbij
vermelde sportvistuigen, alsmede voor het looprecht op de
daartoe aangewezen gedeelten van de oevers van deze
viswaterenLijst van viswateren en Alg. bep. 2024
HSV Haal Op - Wamel
Opgericht 26 mei 1948
Goedgekeurd bij K.B. 21 september 1956.
Aangesloten bij de Federatie Midden Nederland
Ingeschreven KvK Midd. Ned. nr. 40144463
www.haalop.nl