Overtredingen, boetebedragen en feitnummers

Overtredingen, feitnummers en boetebedragen binnenvisserij per 01-03-2023

Bovenop de boete komt nog € 9 administratiekosten


De binnenvisserij uitoefenen zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het visrecht van dat water,met
H 645 a met één of twee hengels € 150
H 645 b met één peur € 220
H 645 c met meer dfan twee hengels € 330

de binnenvisserij uitoefenen of plegen uit te oefenen en niet op eerste vordering van een opsporingsambtenaar ter inzage afgeven:
H 647 b een schriftelijke toestemming € 100
H 647 c huurovereenkomsten en andere documenten € 100

Vistuigen:
H 648 vissen met een niet toegestaan vistuig *

Vissen met een toegestaan vistuig dat niet aan de vereiste voorwaarden voldoet, bij
H 650 -1 of 2 toegestane vistuigen € 300
H 650 b -meer dan twee toegestane vistuigen *

Vissen in de periode van 1 april tot en met 31 mei) met:
H 652 a een hengel geaasd met in deze periode verboden aas € 100
H 652 b een staand net € 300
H 654 vissen tijdens de door de minister vastgestelde periode in een door hem
aangewezen water € 100
H 656 vissen tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang € 100

Stuw/vispassage
H 660 vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse Vecht binnen een afstand van
75 meter stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw aangebrachte
vispassage of binnen een straal van 25 meter voor de bovenmond van
deze vispassage € 150

Voorhanden hebben vistuigen op of in de nabijheid van enig binnenwater:
H 662 a terwijl het gebruikvan dat vistuig in het betrokken water of op dat moment verboden is € 100
H 662 b te weten één of twee hengel(s) terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is in dat water te vissen € 100
H 662 c te weten één peur of meer dan twee hengels terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is in dat water te vissen €150
H 662 d te weten een ander toegestaan vistuig, terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is in dat water te vissen €300
H 662 e te weten een niet toegestaan vistuig *

Levend aas:
H 664a bij het vissen in kust- of binnenwater levende vis, amfibieën, reptielen, vogels of zoogdieren als aas gebruiken € 420 !!!!!!!!

Minimum maten en gesloten tijden (vis):
H 666 ondermaatse vis gevangen in zee, kust- of binnenwater niet onmiddellijk nadat deze is opgehaald weer in hetzelfde water terugzetten € *
H 668 vis niet onmiddellijk nadat deze is opgehaald tijdens de voor die vissoort geldende gesloten tijd, weer in hetzelfde water terugzetten € *
H 670 gerookte aal kleiner dan 25 cm in voorraad hebben, vervoeren, te koop aanbieden, vervreemden, afleveren, bewerken of verwerken € *

Overige overtredingen, feitnummers en boetebedragen
Valse naam / identificatieplicht :
D 515 een valse naam, voornaam, geboortedatum, etc. opgeven € *
D 517 niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden € 100

Geluidshinder:
H 200 rumoer of burengerucht verwekken waardoor de nachtrust kan worden verstoord € 150
H 205 zonder ontheffing/vergunning als particulier buiten een inrichting toestellen of geluidsapparaten in werking hebben of handelingen verrichten, waardoor voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt PLV) €150

Vuurstoken:
H 320 in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben (PLV) € 300


* bedrag wordt vastgesteld door de Officier van Justitie

** PLV = Plaatselijke Verordening